Rreth nesh

Image & Communications Development shpk, është një shoqëri tregetare shqiptare e themeluar në vitin 2010 dhe që operon nën emrin tregëtar dev.

Fushat e ekspertizes përfshijne por nuk limitohen në: zhvillim aplikacionesh web, dektop dhe mobile duke perdorur teknologji JAVA, .NET, PHP, Node.JS, Swift, Html5, Angular dhe baza te dhënash Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, etj.

Gjithashtu, shoqëria ofron ekspertizë dhe zgjidhje në fushen e manaxhimit, marketingut, marrëdhenieve me klientet, burimet njerëzore, rrjetet sociale, etj.

Për t’u njohur më mirë me aktivitetin tonë, ju ndihmon lista e punëve tona.