Rreth nesh

DEV.AL e regjistruar pranë QKR si Image & Communications Development shpk, është një shoqëri tregetare shqiptare e themeluar në vitin 2010.

Fushat e ekspertizes përfshijne por nuk limitohen në: zhvillim aplikacionesh web, dektop dhe mobile duke perdorur teknologji JAVA, .NET, PHP, Swift dhe baza te dhënash Oracle, SQL Server, MySQL, etj.

Gjithashtu, shoqëria ofron ekspertizë dhe zgjidhje në fushen e manaxhimit, marketingut, marrëdhenieve me klientet, burimet njerëzore, rrjetet sociale, etj.

Për t’u njohur më mirë me aktivitetin tonë, ju ndihmon lista e punëve tona.