Plaftorma elektronike për dërgimin e SMS-ve

Projekti

Plaftorma elektronike për dërgimin e SMS-ve është një aplikacion që mundëeson dërgimin e SMS-ve nëpërmjet një aplikacioni web si edhe duke u integruar me platforma të tjera nëpërmjet një SOAP API. Nëpërmjet aplikacionit web, klienti mund të ngarkojë bazen e tij të të dhenave dhe të dërgoje mesazhe të personalizuara tek klientet e tij duke bërë përzgjedhje ne bazë të variablave të përcaktuara nga vete ai, ndërsa nëpëermjet SOAP API, mund të dërgoje kërkesa në platformë nëpërmjet platformave të tjera.

 

Puna e kryer

Platforma për dërgimin e SMS-ve, është prodhuar nga dev dhe është pëershtatur per të plotësuar kërkesat e klientëve të ndryshem.

 

Teknologjia e përdorur

  • PHP
  • MySQL
  • Apache
  • SOAP
  • HTML
  • CSS
  • JQuery


Periudha

2014 - në vazhdim

 

Klienti

Posta Shqiptare
Klientë të ndryshëm